Obchodní podmínky

Antonín Brabec
TONY RUGBY SHOP

se sídlem Polská 1532/48, 120 00 Praha 2, IČO 41973097, DIČ CZ7306020249
zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Praze 2,

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.3. Ceny zboží jsou uvedené včetně DPH.

2. Způsob objednání

Zboží lze objednat přímo z e-shopu.
Pokud zboží není skladem, tak se tiskne na zakázku cca 2-3 týdny (v některých případech i déle). 

3. Cena zboží

3.1. Ceny pro jednotlivce
Všechny ceny v katalogu e- shopu jsou udávány v českých korunách (Kč) včetně DPH.
3.2. Ceny pro kluby
Při hromadných objednávkách budou klubům poskytnuty slevy z prodejních cen. Jejich výše bude zájemci sdělena při konkrétní poptávce, v návaznosti na množství objednaného zboží.

4. Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* dobírkou, přepravci prodávajícího
* bezhotovostně, platbou předem na účet prodávajícího č. 159240567/0600, vedeným u Moneta Money Bank, a.s.
* bezhotovostně, prostřednictvím PayPal
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady, spojené s balením a dodáním zboží.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu kanceláře prodávajícího  (Polská 48, 120 00 Praha 2) či na adresu elektronické pošty prodávajícího tony.brabec@gmail.com
5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (např. potisky, výšivky, …).
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti dnů a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím osobně.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta činí pět pracovních dní od doručení závazné objednávky. U zboží na objednávku je dodací lhůta zpravidla do tří týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu změnit z důvodu nedostatečné skladové zásoby na straně zahraničního partnera – ale vždy o této skutečnosti podá informaci kupujícímu, kterému případně nabídne náhradu v podobné kvalitě a ceně.
6.2. Jednotlivcům zboží zasíláno poštou na dobírku nebo platba předem. Klubům je zboží dodáváno buď poštou nebo v případě dohody osobně, platba předem.
6.3. Pokud má kupující objednaný potisk, požaduje prodávající vždy platbu předem a potisky se aplikují až po úhradě v hotovosti nebo po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odpovědnost za vady – reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Reklamace musí splňovat veškeré náležitosti – musí být uplatněna ihned po zjištění vady, musí být doložen doklad o koupi, zboží musí být čisté a suché.
7.3. Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců, nelze ji však zaměňovat s životností výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
7.4. Na zboží zakoupené obchodním partnerem prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, která má věc v okamžiku převzetí (a to i když se projeví později).

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně IČO a DIČ.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností  kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací o obchodních sdělení kupujícímu.
8.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty, uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
9.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Antonín Brabec, Polská 48, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty tony.brabec@gmail.com
telefonní spojení 602 692 897